QR-Code scannen und Navigation starten - 
Scan QR code en start navigatie - 
Naskenujte kód QR a spustite navigáciu - 
Scan QR code and start navigation
QR-Code scannen und Navigation starten – Scan QR code en start navigatie – Naskenujte kód QR a spustite navigáciu – Scan QR code and start navigation

Link zur Karte (externer Link zu mapy.cz): MINICAMPING JANA

Anfahrt für alle Fahrzeuge:

Aanpak voor alle voertuigen:

Prístup pre všetky vozidlá:

Approach for all vehicles:

 1. Aus allen Richtungen kommend auf der Landstrasse 537 bis Liptovský Hrádok
 2. Abzweig „Pod skalou“ an der Burg „Liptovský Hrádok Castle“ von Landstrasse 537 auf Ortsstrasse „ČSA“ abbiegen
 3. auf der Ortsstrasse „ČSA“ weiter fahren durch den Ortsteil „Liptovský Hrádok – Dovalovo“
 4. auf der Ortsverbindungsstrasse weiterfahren bis Liptovská Kokava
 5. auf der Ortsstrasse fahren bis zum Feuerwehrgebäude und dort links abbiegen
 6. nach 50 Meter rechts in kleine Nebenstrasse abbiegen
 7. nach 150 Meter auf der linken Seite der Strasse Hausnummer 226 haben Sie Ihr Ziel erreicht
 1. Komende uit alle richtingen op weg 537 naar Liptovský Hrádok.
 2. afslaan van „Pod skalou“ bij het kasteel „Liptovský Hrádok“ van weg 537 naar de plaatselijke weg „ČSA“
 3. ga verder op de plaatselijke weg „ČSA“ door het district „Liptovský Hrádok – Dovalovo
 4. verder op de lokale weg naar Liptovská Kokava
 5. rijd over de lokale weg naar de brandweerkazerne en sla daar linksaf
 6. na 50 meter slaat u rechtsaf een kleine zijweg in
 7. na 150 meter aan de linkerkant van straat nummer 226 heeft u uw bestemming bereikt
 1. Príjazd zo všetkých smerov po ceste 537 do Liptovského Hrádku.
 2. pri hrade Liptovský Hrádok odbočiť z cesty 537 na miestnu komunikáciu ČSA
 3. pokračujte po miestnej komunikácii „ČSA“ cez okres Liptovský Hrádok – Dovalovo
 4. pokračovať po miestnej ceste do Liptovskej Kokavy
 5. jazdiť po miestnej ceste k hasičskej stanici a tam odbočiť doľava
 6. po 50 metroch odbočte doprava na malú bočnú cestu
 7. po 150 metroch na ľavej strane ulice číslo 226 ste dosiahli svoj cieľ
 1. Coming from all directions on the road 537 to Liptovský Hrádok
 2. turn off „Pod skalou“ at the castle „Liptovský Hrádok Castle“ from road 537 to the local road „ČSA“
 3. continue on the local road „ČSA“ through the village „Liptovský Hrádok – Dovalovo
 4. continue on the local road to Liptovská Kokava
 5. drive on the local road to the fire station and turn left there
 6. after 50 meters turn right into a small side road
 7. after 150 meters on the left side of the street number 226 you have reached your destination

Anfahrt ab Pribylina:

 1. Autobahn E 50 – Abfahrt 284 oder aus Richtung Štrbské Pleso
 2. Bundesstrasse 537 in Richtung Pribylina
 3. Nach dem Ortsausgang Pribylina nach der Bushaltestelle rechts abbiegen
 4. Alternativ aus Richtung Štrbské Pleso kommend am Ortseingang Pribylina vor der Bushaltestelle links abbiegen
 5. Die Ortsstrasse über den Fluss (Stahlbrücke bitte langsam fahren) 1,5 Kilometer leicht bergauf
 6. Für 800 Meter auf der Hauptstrasse in Liptovska Kokava bleiben
 7. An der links abbiegenden Hauptstrasse geradeaus in die Nebenstrasse einfahren und nach 50 Meter rechts in die kleine Strasse abbiegen
 8. Nach 150 Meter auf der linken Seite der Strasse Hausnummer 226 haben Sie Ihr Ziel erreicht

Routebeschrijving vanuit Pribylina:

 1. Snelweg E 50 – Afrit 284 of vanuit de richting Štrbské Pleso
 2. Federale weg 537 richting Pribylina
 3. Sla na het verlaten van Pribylina rechtsaf na de bushalte
 4. Als alternatief, komend vanuit Štrbské Pleso, sla linksaf bij de ingang van Pribylina voor de bushalte
 5. De lokale weg over de rivier (stalen brug svp langzaam rijden) 1,5 kilometer licht heuvelopwaarts
 6. Blijf 800 meter op de hoofdweg in Liptovska Kokava
 7. Sla bij de hoofdstraat linksaf, ga rechtdoor de zijstraat in en sla na 50 meter rechtsaf de kleine straat in
 8. Na 150 meter aan de linkerkant van straatnummer 226 heeft u uw bestemming bereikt

Smery z Pribyliny:

 1. Diaľnica E 50 – Exit 284 alebo zo smeru Štrbské Pleso
 2. Spolková cesta 537 v smere na Pribylinu
 3. Po odchode z Pribyliny odbočte za autobusovou zastávkou doprava
 4. Prípadne zo Štrbského Plesa odbočte pri vchode do Pribyliny pred autobusovou zastávkou doľava
 5. Miestna cesta cez rieku (oceľový most, prosím, jazdite pomaly) 1,5 kilometra mierne do kopca
 6. Zostaňte na hlavnej ceste v Liptovskej Kokave 800 metrov
 7. Na hlavnej ulici odbočte doľava rovno do bočnej ulice a po 50 metroch odbočte doprava na malú ulicu
 8. Po 150 metroch na ľavej strane ulice číslo 226 ste dorazili do cieľa

Directions from Pribylina:

 1. Freeway E 50 – exit 284 or from the direction of Štrbské Pleso
 2. Federal road 537 in the direction of Pribylina
 3. After leaving Pribylina, turn right after the bus stop
 4. Alternatively, coming from Štrbské Pleso, turn left at the entrance to Pribylina in front of the bus stop
 5. The local road over the river (steel bridge please drive slowly) 1.5 kilometers slightly uphill
 6. Stay on the main road in Liptovska Kokava for 800 meters
 7. At the main street turning left, go straight ahead into the side street and after 50 meters turn right into the small street
 8. After 150 meters on the left side of street number 226 you have reached your destination

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Aankomst met openbaar vervoer

Príchod verejnou dopravou

Arrival by public transport

 1. Mit dem Zug über Liptovský Mikuláš oder über Poprad kommend jeweils bis Liptovský Hrádok
 2. ab Bahnhof mit der Buslinie 505434 (ARRIVA Liorbus a.s.) direkt nach Liptovská Kokava fahren
 3. an der Bushaltestelle vor der Feuerwehr aussteigen
 4. in die kleine Strasse vor der Feuerwehr hineingehen und nach 50 Schritten rechts in die nächste kleine Strasse abbiegen und bis Hausnummer 226 (linke Strassenseite) gehen

oder

 1. Mit dem Bus 505436 (ARRIVA Liorbus a.s.) direkt ab Liptovský Mikuláš oder aus Richtung Štrbské Pleso kommend jeweils bis Pribylina
 2. an der Haltestelle Pribylina,,Rač.dol.ráz.h.Esperanto (am Abzweig zum Tal „Račkova dolina“ ) aussteigen
 3. unmittelbar nach der Haltestelle in die Ortsstrasse nach Liptovska Kokava gehen und 2,5km bis zum „Minicamping Jana“

 1. Met de trein via Liptovský Mikuláš of via Poprad naar Liptovský Hrádok
 2. neem vanaf het treinstation bus 505434 (ARRIVA Liorbus a.s.) rechtstreeks naar Liptovská Kokava
 3. uitstappen bij de bushalte voor de brandweerkazerne
 4. ga het straatje voor de brandweer in en na 50 stappen rechtsaf het volgende straatje in en loop naar huisnummer 226 (linkerkant van de straat

of

 1. Neem bus 505436 (ARRIVA Liorbus a.s.) rechtstreeks vanuit Liptovský Mikuláš of vanuit de richting Štrbské Pleso naar Pribylina.
 2. uitstappen bij de halte Pribylina,,Rač.dol.ráz.h.Esperanto (bij de splitsing naar de vallei „Račkova dolina“ )
 3. Onmiddellijk na de halte neemt u de plaatselijke weg naar Liptovska Kokava en loopt u 2,5 km naar de „Minicamping Jana“.

 1. Vlakom cez Liptovský Mikuláš alebo cez Poprad do Liptovského Hrádku
 2. zo železničnej stanice autobusom 505434 (ARRIVA Liorbus a.s.) priamo do Liptovskej Kokavy
 3. vystúpiť na autobusovej zastávke pred hasičskou stanicou
 4. vstúpte do malej ulice pred hasičskou zbrojnicou a po 50 krokoch odbočte doprava do ďalšej malej ulice a prejdite k domu číslo 226 (ľavá strana ulice)

alebo

 1. Autobusom 505436 (ARRIVA Liorbus a.s.) priamo z Liptovského Mikuláša alebo zo smeru Štrbské Pleso do Pribyliny.
 2. vystúpiť na zastávke Pribylina,,Rač.dol.ráz.h.Esperanto (pri odbočke do Račkovej doliny)
 3. Hneď za zastávkou sa vydajte po miestnej ceste do Liptovskej Kokavy a prejdite 2,5 km k „Minicampingu Jana“.

 1. By train via Liptovský Mikuláš or via Poprad to Liptovský Hrádok in each case
 2. from the train station take bus line 505434 (ARRIVA Liorbus a.s.) directly to Liptovská Kokava
 3. get off at the bus stop in front of the fire station
 4. enter the small street in front of the fire department and after 50 steps turn right into the next small street and go to house number 226 (left side of the street)

or

 1. Take bus 505436 (ARRIVA Liorbus a.s.) directly from Liptovský Mikuláš or from the direction of Štrbské Pleso to Pribylina.
 2. get off at the stop Pribylina,,Rač.dol.ráz.h.Esperanto (at the junction to the valley „Račkova dolina“ )
 3. immediately after the stop turn into the local road to Liptovska Kokava and walk 2,5km to „Minicamping Jana“